Suuri kiitos kuntavaaleista!

Ensimmäistä kertaa ehdolla ja ääniä tuli 39 kappaletta! Kiitos kaikille tukijoille!


Kesäkuussa 2021 käydyissä vaaleissa kampanjoin kulttuuria ja ympäristöä hellivän Turun puolesta, jossa kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin peruspalveluihin.

Meidän kulttuuri-Turku!


 • Hyvinvointia kulttuurista: ennaltaehkäistään terveysongelmia laadukkailla kulttuuripalveluilla - monialaisuutta pelkäämättä.
 • Jokaiselle mahdollisuus nauttia ja harrastaa kulttuuria: tuotetaan palveluja tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille.
 • Rahaa kulttuurille: Lisätään yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrää ja tuetaan nykyistä laajemmin vapaan kentän taide- ja kulttuuritoimijoita.
 • Taiteelle tilaa: Taiteen ja kulttuurin tekijät ansaitsevat työtilat, joiden pysyvyyteen voi suhtautua levollisin mielin. Tiloja tarjottava myös esimerkiksi nuorille ja aloitteleville bändeille.


Ympäristöä hellivää politiikkaa


 • Tehdään reiluja ja kunnianhimoisia ilmastotekoja: ekologiset ja sosiaaliset arvot mukaan jokaiseen kunnan päätökseen ja hankintaan. Yksittäistä kuntalaista syyllistämättä.
 • Ympäristöystävällisyys mukaan rakentamiseen ja korjaamiseen: hyödynnetään esimerkiksi uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja puuta materiaalina.
 • Panostetaan julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Rakennetaan uusia turvallisia pyöräkaistoja, pyöräteitä ja pyöräkatuja.
 • Kartoitetaan Turun hiilinielut ja pyritään lisäämään niitä.


Tasa-arvo hyödyttää kaikkia


 • Työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen hyödyttää kaikkia
 • Turusta esimerkillinen työnantaja: naisvaltaisten alojen palkkaus on vastattava työn vaativuutta eikä palvelutasoa voi heikentää työhyvinvoinnista tinkimällä.
 • Pidetään palvelut lähellä ja kehitetään Turun lähiöitä.
 • Alennetaan asiakasmaksuja.
 • Rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
 • Tehdään Turusta kaupunki, jossa kenenkään ei tarvitse kohdata syrjintää tai pelätä turvallisuutensa puolesta.

"Kulttuuria ja ympäristöä hellivän Turun puolesta"


Kulttuuria!


Kulttuurilla ja taiteella on ollut aina paikka sydämessäni. Epävarmassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa, on entistäkin tärkeämpää tunnustaa kulttuurin vahva vaikutus hyvinvointiin, terveyteen ja työssä jaksamiseen.


Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kuten kirjasto- ja museopalvelut, tuottavat hyvinvointia monella tavalla. Ne luovat kaupunkilaisille merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä elämään, ehkäisevät syrjäytymistä ja pitävät aktiivisena.


Samalla kun pandemian vuoksi lähikontaktien välttäminen on asettanut haasteita yhdessä harrastettavaan kulttuuriin, tarve torjua yksinäisyyttä ja osattomuutta taiteen keinoin on lisääntynyt. Kulttuurikenttä on pyrkinyt vastaamaan tarpeeseen ketterästi, mutta ilman kunnollisia resursseja palvelut eivät toimi. Kulttuurista ja harrastustoiminnasta leikkaaminen ei ole kestävää, sillä se luo yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia. Kulttuurin tukeminen maksaa itsensä takaisin.


Oikeus harrastaa kuuluu kaikille – varallisuudesta, asuinpaikasta, iästä, sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Se, että jokaisella meillä on mahdollisuus nauttia ja harrastaa kulttuuria, ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, jos emme siihen päämäärätietoisesti pyri.


Kuntalaiselle edullisilla palveluilla ja omalla äidinkielellä tehdyllä viestinnällä edistämme yhdenvertaisuutta. Lisäksi palveluja on muistettava tuottaa tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. Minusta palveluiden toteuttamisessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää monialaista ja sektorit ylittävää yhteistyötä, ja osallistaa turkulaiset mukaan niiden suunnitteluun!


Kulttuurilla on myös työllistävä vaikutus - kulttuurityöläisenä luovan alan ilot ja haasteet ovat tulleet minulle tutuiksi. Esteettömistä ja edullisista tiloista on yleisesti Turussa huutava pula, eikä tilanne ole kovin kummoinen taiteilijoidenkaan kohdalla. Usein pelkkä pöydän kulma läppärille ei riitä, vaan työskentelyyn tarvitaan tilaa. Taiteen ja kulttuurialan toimijat ansaitsevat toimivat työtilat, joiden pysyvyyteen voi suhtautua levollisin mielin.


Elinvoimainen kaupunki on myös kulttuurikaupunki. Panostaminen kulttuuriin luo kaupungista vetovoimaisen ja houkuttelevan esimerkiksi työvoimalle ja matkailijoille. Turkua on pidetty kulttuurikaupunkina; haluan, että voin seistä ylpeänä tämän väitteen takana jatkossakin.


Pidetään huolta ympäristöstä!


Minut tekee iloiseksi, että niin moni haluaa nostaa ympäristöarvoja keskusteluun kuntavaaleissa. Eikä ihme, onhan ilmastokriisi monella tapaa suuri uhka, josta selviytymiseen on tehtävä kaikkensa myös kuntatasolla. Lisäksi ilmastoahdistuksessa lohduttaa se, että me kyllä tiedämme mitä asialle pitäisi tehdä: lisätä hiilinieluja ja vähentää päästöjä.

Jotta Turusta saadaan mahdollisimman nopeasti hiilineutraali, on pyrittävä painottamaan ekologisia ja sosiaalisia arvoja jokaisessa päätöksessä ja hankinnassa.


Kaupungin pitää tehdä ympäristöä kunnioittavaa kaavoitusta ja jatkaa panostamista saavutettavaan joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Ilmastoteko olisi sujuvoittaa Fölillä liikkumista ja sähköistää liikennettä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta omistaa omaa autoa, joten toimivat joukkoliikenneratkaisut hellivät ilmaston lisäksi tasa-arvoa. Keskustan ulkopuolella asuvien liikkumista helpottaisivat esimerkiksi lähiöiden välisten yhteyksien kehittäminen.


Meillä on vastuu pitää Itämerestä, lähimetsistä ja virkistysalueista huolta, jotta ne voivat tuottaa hyvinvointia meille kaikille jatkossakin. Rakentaminen suojellen Turun virkistysalueita ja kaunista miljöötä on mahdollista. Pieniltäkin tuntuvat myönnytykset ympäristön kustannuksella kertautuvat, joten ei ole ilmaston kannalta yhdentekevää millaiset ihmiset kunnassa päätöksiä tekevät. Luonnon monimuotoisuus edellyttää myös joutomaiden olemassaoloa.


Vastakkainasettelu talouden ja ympäristön välillä on turhaa, sillä ympäristötuhot kurittavat myös taloutta.


Tasa-arvoa!


Tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle tuskin tulee koskaan häviämään. Työ yhdenvertaisuuden eteen on kuitenkin siinä mielessä kiitollista, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Minulle tasa-arvoa on, että peruspalvelut pystytään tarjoamaan kaikille laadukkaasti lähestyttävissä paketeissa - myös heikommassa asemassa oleville.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on pyrittävä alentamaan.


Turussa on hienoja asuinalueita. Palveluiden, kuten koulujen, harrastustilojen ja kirjastojen, pitäminen lähellä on tärkeää saavutettavuuden kannalta ja se ehkäisee myös alueellista eriarvoistumista. Omistusasuntorakentaminen tarvitsee rinnalleen lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.


Lisäksi haluan Turusta esimerkillisen työnantajan, joka pitää huolta työntekijöidensä jaksamisesta. Palkkojen on vastattava työn vaativuutta.


Yhdenvertaisuuteen pyrkimällä voimme tehdä kaupungista paikan, jossa kenenkään ei tarvitse kohdata syrjintää tai pelätä turvallisuutensa puolesta.


Olen allekirjoittanut Setan ja Trans ry:n kuntavaaliehdokkaille tarkoitetut sitoumukset. Lupaudun näin toimimaan aktiivisesti sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Setan tavoitteista voit lukea lisää painamalla tästä, Trans ry:n taas täältä.

Entä koulutus

ja varhaiskasvatus?


Koulutus


 • Pienennetään ryhmäkokoja
 • Panostetaan taito- ja taideaineisiin


Koulutuksen ja oppimisen mahdollistaminen on kunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä. Aikuisten tehtävä on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen oppimisympäristö ja mahdollistaa sitä kautta hyvät taidot tulevaisuuden rakentamiseen.


Opetusryhmän koko on pohjimmiltaan tasa-arvokysymys, sillä se vaikuttaa opetuksen laatuun. Pienemmässä luokassa on helpompi antaa kaikille mahdollisuus oppia, kohdata oppilaat yksilöinä ja edistää kouluviihtyvyyttä. Vastaavasti suurista opetusryhmistä kärsivät eniten valmiiksi heikosti menestyneet oppilaat.


Turussa ryhmien kokoa pitäisi pienentää nykyiseltä tasolta, ja rajata peruskoulujen sekä toisen asteen oppilasmäärä 20 oppilaaseen yhtä opettajaa kohden. Jos ryhmässä on enemmän tuen tarvetta, yksilöllisen opetuksen takaamiseksi ryhmäkoko pitäisi olla pienempi.


Muotoilijana minulle on tärkeää, että kouluissa panostetaan taito- ja taideaineiden opetukseen. Näillä aineilla on valtava vaikutus hyvinvointiin, ajattelun ja reflektointitaitojen kehittymiseen. Lisäksi ne tuovat kouluarkeen vaihtelua.Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Korkeatasoisesta varhaiskasvatuksesta hyötyvät kaikki lapset, mutta erityisen hyödyllistä se on niille, joiden kasvuympäristö on sosiaalisesti haastava esimerkiksi päihde- tai terveysongelmien vuoksi. Varhaiskasvatus ehkäisee myöhempää syrjäytymistä. Onkin tärkeää pitää varhaiskasvatus laadukkaana ja pyrkiä nostamaan sen osallistumisastetta.


Varhaiskasvatus ei ole bisnestä - palvelut on pidettävä julkisina. Yksityiset ja kaupalliset tuottajat voivat olla mukana tukemassa varhaiskasvatusverkostoa, mutta niiden laadun- ja taloudenvalvontaan olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. 

Kysyttävää?